Powrót do poprzedniej strony

Zasady członkostwa
 

Statut PTMS
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8

1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)  członków zwyczajnych,
b)  członków wspierających,
c)  członków honorowych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być lekarze oraz inne osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane przedmiotem działalności Stowarzyszenia.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2.  Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Główny uchwałą podjętą w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3.  Członek zwyczajny ma prawo:

a)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b)  uczestniczyć w kongresach/ sympozjach naukowych, kursach podyplomowych organizowanych przez         Stowarzyszenie,

c)   zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

d)  korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych  z jego celami       statutowymi.

4.   Członek zwyczajny ma obowiązek:

a)  przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b)  regularnego opłacania składek członkowskich,
c)  aktywnego realizowania celów stowarzyszenia i uczestniczenia w jego działalności.

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia i deklarująca dobrowolnie określone świadczenia na jego rzecz.

2.  Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 11

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju medycyny sportowej.

2. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłat za składki członkowskie obowiązujących na rzecz Stowarzyszenia.

3.  Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4.  Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 12

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1)  śmierci członka,
2)  wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3)  wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia,
4)  pozbawienia członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu

§ 14

1. Zarząd Główny może wykluczyć członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia z powodu:

1) systematycznego, nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązku aktywnego realizowania celów Stowarzyszenia i uczestniczenia w jego działalności,

2) 3-letniej zaległości w realizowaniu obowiązku opłacania składek członkowskich mimo udzielonego pisemnego upomnienia.

2. W razie wykluczenia z powodu zaległości w realizowaniu obowiązku opłacania składek członkowskich Zarząd Główny może uchwałą przywrócić członkostwo po uregulowaniu zaległych składek.

§ 15

Z powodu rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia członek zwyczajny może być wykluczony ze Stowarzyszenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, natomiast członek honorowy może być z tego powodu pozbawiony członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§16

Od uchwały Zarządu Głównego i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Głównego względnie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zebrania Członków w takiej sprawie jest ostateczna.

Deklaracja członkowska

Składka członkowska wynosi 70,- zł