Koleżanki i Koledzy,

zapraszamy do naszego grona członków zwyczajnych PTMS. Aby stać się członkiem PTMS należy wypełnić deklarację członkowska, przesłać ją na adres PTMS: ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław

 

Pobierz deklarację członkowską: pobierz pdf

 

Statut PTMS- paragraf 9

Członkiem zwyczajnym PTMS może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający pełnię praw publicznych i pragnący urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Główny uchwałą podjętą w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej   rekomendację dwóch  członków Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


Członek zwyczajny ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w kongresach/ sympozjach naukowych, kursach podyplomowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
- zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
- korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami


Członek zwyczajny ma obowiązek:

- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek członkowskich,
- aktywnego realizowania celów stowarzyszenia i uczestniczenia w jego działalności.

Partnerzy PTMS